Algemene Voorwaarden

 

1. Definities

Tenzij de context anders vereist, hebben in deze overeenkomst de volgende uitdrukkingen de volgende betekenis:

1.2 ‘Leverancier’ betekent Samarali B.V. handelend onder de naam samarali.eu, handelsonderneming gevestigd aan de

Samarali B.V.

Bolkruid 19
Rotterdam, 3068 DJ
Netherland

KVK 74237063
TW-nummer NL859820324B0

1.3 ‘Goederen’ betekent de goederen of diensten geleverd door Samarali B.V. handelend onder samarali.eu.

1.4 ‘Klant’ betekent de persoon of het bedrijf dat goederen koopt of ermee instemt om goederen of diensten te kopen van Samarali B.V. handelend als samarali.eu.

 

2. Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk via de internetsite van de leverancier en zijn van toepassing op alle aanbiedingen van de leverancier.

2.2 Er bestaat geen contract tussen de klant en de leverancier voor de verkoop van goederen of diensten totdat de leverancier de betaling volledig heeft ontvangen, de leverancier de bestelling van de klant heeft ontvangen en geaccepteerd en de goederen door de leverancier zijn verzonden. Er is een bindend juridisch contract tussen de leverancier en de klant zodra de leverancier de goederen heeft verzonden.

2.3 Wanneer de bestelling wordt geplaatst, wordt een bevestiging van de bestelling van de klant via e-mail naar de klant gestuurd, maar aanvaarding van het aanbod van de klant om de goederen te kopen vindt pas plaats nadat de goederen zijn verzonden en nadat de betaling is ontvangen door de leverancier. Op dit moment is elk contract onderhevig aan deze algemene voorwaarden en wordt er een bindend juridisch contract opgesteld.

2.4 De leverancier kan deze verkoopvoorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving aan de klant wijzigen met betrekking tot toekomstige verkopen.

2.5 Het contract is onderworpen aan het herroepingsrecht van de klant (8).

2.6 De leverancier behoudt zich het recht voor elke bestelling om welke reden dan ook te weigeren.

 

3. Beschrijving van de goederen

3.1 De prijs en beschrijving van de goederen die de klant bestelt, zijn zoals weergegeven op de website van de leverancier wanneer de bestelling wordt geplaatst.

3.2 De goederen zijn afhankelijk van beschikbaarheid. Indien de door de klant bestelde goederen bij ontvangst van de bestelling niet op voorraad zijn, informeert de leverancier de klant zo vroeg mogelijk.

3.3 Leverancier zal proberen specificaties zo duidelijk en transparant mogelijk te houden en gedetailleerde specificaties van alle goederen publiceren.

 

4. Prijs van de goederen

4.1 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van zet- en drukfouten. Voor de gevolgen van deze fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

4.1.1 Er wordt alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat de prijzen op de website van de leverancier correct zijn op het moment dat een klant een bestelling plaatst. De leverancier zal de klant zo snel mogelijk op de hoogte stellen als er een fout wordt gevonden en biedt de mogelijkheid om de bestelling te annuleren of de bestelling opnieuw te bevestigen tegen de juiste prijs. Als de leverancier niet binnen 7 dagen na het informeren van de fout een orderbevestiging ontvangt, wordt de klant hiervan per e-mail op de hoogte gesteld en wordt de bestelling geannuleerd. Als de bestelling vóór verzending door de klant wordt geannuleerd, wordt de klant terugbetaald of opnieuw gecrediteerd door de leverancier voor elk bedrag dat door de klant is betaald of van de creditcard / betaalpas van de klant waar de prijs van de goederen van is afgeschreven.

4.2 Naast de prijs van de goederen kan de klant verplicht zijn om te betalen:

4.2.1 Bezorg- en verzendkosten.

4.2.2 Belasting over de toegevoegde waarde (btw) en andere relevante belastingen.

4.3 Goederen die zijn gemarkeerd als ‘Gratis’ of ‘Gratis artikelen onder promotieaanbiedingen’, worden behandeld als een onderdeel van de primaire verkochte goederen.

 

5. Betaling

5.1 Op het moment dat de klant een bestelling plaatst Betaling voor de goederen, Levering en portokosten kunnen geschieden via elke methode die wordt getoond op de website van de Leverancier.

5.2 Vóór de leveringsdatum is de betaling verschuldigd.

5.3 Zolang er geen geld is ontvangen, vindt er geen levering plaats.

5.4 Facturen op kredietrekeningen (tenzij anders overeengekomen door de leverancier) zijn betaalbaar binnen 30 dagen na de factuur door de klant. Leverancier behoudt zich het recht voor bij niet-tijdige betaling rente over achterstallige bedragen in rekening te brengen.

 

6. Levering

6.1 Bestellingen die op maandag tot en met vrijdag voor 20:00 uur zijn geplaatst (behalve op feestdagen), worden doorgaans dezelfde dag verwerkt.

6.2 De door de klant bestelde goederen worden geleverd op het door de klant opgegeven aflever- / verzendadres.

6.3 Als de levering om redenen die onder de controle van de leverancier vallen niet op het aflever- / afleveradres kan worden uitgevoerd, wordt de klant zo snel mogelijk door de leverancier geïnformeerd en wordt hij terugbetaald of opnieuw gecrediteerd voor elk bedrag dat door de klant is betaald of van de creditcard van de klant is afgeschreven.

6.4 Indien de klant opzettelijk de levering niet in ontvangst neemt bij een poging tot levering, kan de leverancier:

6.4.1 de goederen opslaan tot de daadwerkelijke levering en de klant redelijke kosten voor de opslag in rekening brengen; of

6.4.2 de goederen verkopen tegen de best verkrijgbare prijs en (na aftrek van alle redelijke opslag- en verkoopkosten) een evt overschrijding van de prijs waar de klant ermee instemde om de goederen te betalen te crediteren aan de klant of een evt. tekort onder de overeengekomen prijs in rekening te brengen aan de klant.

6.5 Als de klant de levering niet in ontvangst neemt omdat het contract door de klant is geannuleerd op grond van de Distance Selling Regulations 2000, zal de klant binnen 30 dagen elk bedrag dat door de klant is betaald of van de klant is afgeschreven, terugbetalen of opnieuw crediteren aan de creditcard voor de goederen minus eventuele kosten voor mislukte levering.

6.6 Nadat de bestelling van de klant is geaccepteerd, wordt er alles aan gedaan om de goederen zo snel mogelijk te leveren. De leverancier is echter niet aansprakelijk voor verlies of schade die de klant lijdt door onvermijdelijke of redelijke vertragingen bij de levering.

6.7 Leveringstermijn is niet van wezenlijk belang. De leverancier kan de goederen vóór de opgegeven leveringsdatum leveren.

6.8 Na ontvangst van de goederen van de Klant moet de Leverancier binnen 48 uur door de klant op de hoogte worden gebracht om de leverancier op de hoogte te stellen van ontbrekende items of afwijkingen in de bestelling.

6.9 De leverancier kan de klant informeren over extra verzendkosten voor internationale bestellingen waarbij het werkelijke gewicht van het pakket de in rekening gebrachte verzendkosten aanzienlijk overschrijdt.

 

7. Risico/Titel

7.1 Vanaf het moment van levering zijn de goederen voor risico van de klant.

7.2 Het eigendom van de goederen zal niet van de leverancier op de klant overgaan totdat de leverancier alle aan hem verschuldigde bedragen volledig heeft ontvangen (in vereffende gelden of contanten) met betrekking tot:

7.2.1 de goederen, en.

7.2.2 alle andere bedragen die op enigerlei wijze verschuldigd zijn aan de leverancier van de klant.

7.3 De leverancier heeft het recht om de betaling voor de goederen terug te vorderen, ondanks het feit dat de eigendom van een van de goederen niet van de leverancier is overgegaan.

 

8. Annuleringen en retourneren door klanten

Bestelde goederen kunnen alleen binnen 30 werkdagen worden geretourneerd voor een volledige restitutie inclusief btw, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:

8.1 De overeenkomst kan op elk moment door de klant worden opgezegd tot 14 werkdagen nadat de klant de goederen zonder opgaaf van redenen heeft ontvangen. De aankoop is een feit als de klant de overeenkomst met de leverancier met betrekking tot geleverde goederen niet binnen een bepaalde tijd heeft opgezegd.

8.2 De leverancier moet schriftelijk worden geïnformeerd door de klant per brief of per e-mail om het herroepingsrecht uit te oefenen, met details over de bestelde goederen en eventuele bestelreferenties. Telefonische melding is niet voldoende.

8.3 Indien de klant het herroepingsrecht uitoefent nadat de goederen zijn geleverd, is de klant verantwoordelijk voor het retourneren van de goederen aan de leverancier. Het terugzenden van de geleverde goederen is geheel voor rekening en risico van de klant.

8.4 De goederen blijven de verantwoordelijkheid van de klant tijdens het transport en totdat er voor ontvangst door de leverancier is getekend.

8.5 Bij het retourneren van het product moet dezelfde ‘afleveringsbon’ worden bijgevoegd door de klant die is ontvangen na ontvangst van het goed.

8.6 De goederen dienen te worden geretourneerd op naam van Samarali B.V. naar het adres:

Samarali B.V.

Bolkruid 19
Rotterdam, 3068 DJ
Netherland

8.7 De klant dient redelijke zorg te betrachten om ervoor te zorgen dat de goederen tussendoor of tijdens het transport niet worden beschadigd.

8.8 Goederen moeten compleet worden geretourneerd, tenzij de goederen defect zijn. Als een of meer items beschadigd zijn of ontbreken bij ontvangst, wordt het product als onvolledig beschouwd.

8.9 Zodra de leverancier door de klant is meegedeeld dat de klant het contract opzegt, zal de leverancier de klant binnen 14 dagen na ontvangst van de geretourneerde goederen terugbetalen of opnieuw crediteren voor elk bedrag dat door de klant is betaald of van de creditcard van de klant voor de goederen is afgeschreven. Dit betekent dat de leverancier ervoor zorgt dat het volledige aankoopbedrag, inclusief de berekende verzendkosten, binnen 2 weken na ontvangst van de retourzending aan de klant wordt terugbetaald.

8.10 Als de goederen niet worden geretourneerd zoals vereist door de leverancier (uitgelegd in de voorgaande paragrafen), kan aan de klant een bedrag in rekening worden gebracht door de leverancier die de directe kosten voor het terughalen van de goederen niet overschrijdt.

8.11 De leverancier kan een restocking fee in rekening brengen voor geretourneerde artikelen die niet in een geschikte staat zijn.

8.12 Regelgeving voor verkoop op afstand is alleen van toepassing op transacties tussen bedrijven en consumenten.

 

9. Garantie

9.1 Gedurende 3 maanden vanaf de leveringsdatum (tenzij anders vermeld) zijn alle door de leverancier geleverde goederen gegarandeerd vrij van gebreken. Deze garantie heeft geen invloed op de wettelijke rechten van de klant.

9.2 Deze garantie is niet van toepassing op enig gebrek in de goederen als gevolg van normale slijtage, ongeval, opzettelijke schade, enige wijziging of reparatie uitgevoerd zonder de goedkeuring van de leverancier, nalatigheid door de klant of een derde partij, gebruik anders dan aanbevolen door de leverancier of het niet opvolgen van de instructies van de leverancier.

9.3 Indien de aan de klant geleverde goederen bij levering beschadigd zijn, dient de klant de leverancier onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen via het volgende e-mailadres info@samarali.eu.

9.4 Als de aan de klant geleverde goederen tijdens de garantie een defect vertonen of de klant heeft een andere klacht over de goederen, moet de leverancier zo snel mogelijk, maar in elk geval schriftelijk door de klant op het hierboven vermelde e-mailadres worden geïnformeerd. binnen 7 dagen na de datum waarop de klant de schade, het defect of de klacht heeft ontdekt of had moeten ontdekken.

9.5 Als blijkt dat goederen defect zijn, ontvangt de klant een werkende vervanging. De leverancier zal een terugbetaling aanbieden wanneer de leverancier het artikel niet kan vervangen. De klant heeft ook het recht om te annuleren.

 

10. Beperking van aansprakelijkheid

10.1 De totale aansprakelijkheid van de leverancier in contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid of schending van wettelijke plicht), verkeerde voorstelling van zaken, restitutie of anderszins, voortvloeiend uit de uitvoering of beoogde uitvoering van deze overeenkomst is beperkt tot de prijs die voor de goederen is betaald.

10.2 De leverancier is jegens de klant niet aansprakelijk voor enige indirecte of gevolgschade of schade (of het nu gaat om bedrijfsschade, winstderving, uitputting van goodwill of anderszins), uitgaven, kosten of andere claims voor gevolgschade (hoe dan ook veroorzaakt) die voortvloeien uit of in verband met deze overeenkomst.

10.3 De leverancier is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door verkeerd gebruik van de producten. Lees voor gebruik de instructies op de verpakking en / of raadpleeg onze website.

 

11. Afbeeldingen en specificaties

11.1 Alle tekeningen, productfoto’s en illustraties zijn alleen voor illustratieve doeleinden en komen niet uit een deel van deze overeenkomst.

11.2 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc .; gegevens betreffende gewichten, etiketten, afmetingen etc. op de website van leverancier zijn slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding.

11.3 Tekeningen, illustraties, productfoto’s of andere documenten uitgegeven voor of na het sluiten van de overeenkomst voor het gebruik of informatie van de klant mogen niet worden gereproduceerd, gekopieerd of gecommuniceerd aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de leverancier.

 

12. Aanbiedingen

12.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders vermeld in de aanbieding.

12.2 Leverancier behoudt zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper te herroepen of daarvan af te wijken.

12.3 Mondelinge toezeggingen binden leverancier pas nadat deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.

12.4 Aanbiedingen van leverancier gelden niet automatisch voor nabestellingen.

12.5 Leverancier kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien het aanbod één of meerdere vergissingen danwel fouten bevat.

12.6 Aanvullingen, wijzigingen en / of nadere overeenkomsten zijn slechts van kracht indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

 

13. Gegevensbescherming

13.1 De leverancier neemt alle nodige voorzorgsmaatregelen om de details van de bestelling en betaling van de klant veilig te houden. Leverancier is niet aansprakelijk voor ongeoorloofde toegang tot de door klant verstrekte informatie.

13.2 Leverancier respecteert de privacy van de gebruikers van de website en draagt ​​zorg voor vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens van klant.

13.3 Leverancier maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat voor de ingeschrevene instructies om zichzelf van deze lijst te verwijderen.

13.4 Als de klant een bestelling plaatst bij de leverancier, worden de gegevens van de klant opgenomen in het klantenbestand van de leverancier. De leverancier houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens en zal de informatie van de klant niet aan derden verstrekken. Zie ons privacybeleid.

 

14. Overmacht

14.1 Leverancier is niet aansprakelijk indien door overmacht niet aan zijn verplichtingen kan worden voldaan.

14.2 Onder overmacht wordt verstaan ​​elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, die redelijkerwijs niet voor haar risico mag komen. Vertragingen of gebreken door onze leveranciers, storingen in elektriciteit, storingen in e-mailverkeer, storingen in internet en storingen of veranderingen in technologie van derden, transportmoeilijkheden, stakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in levering, nalatigheid van leveranciers en / of zowel fabrikanten van leverancier als hulppersonen, gebreken in hulp- of transportmiddelen en ziekte van personeel worden als overmacht beschouwd.

14.3 Leverancier behoudt zich het recht voor om in geval van overmacht zijn verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te verlangen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. Leverancier is in geen geval verplicht enige boete of schadevergoeding te betalen.

14.4 Indien bij het intreden van de overmacht reeds gedeeltelijk aan de verplichtingen van leverancier is voldaan, dan wel slechts gedeeltelijk kan worden nagekomen, is leverancier gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare gedeelte afzonderlijk te factureren en is afnemer gehouden tot betaling daarvan factuur alsof het een afzonderlijk contract is. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde of leverbare onderdeel geen zelfstandige waarde heeft.

 

15. Ons herroepingsrecht

Als de leverancier de goederen niet aan de klant kan leveren om redenen die buiten de redelijke controle van de leverancier liggen, inclusief maar niet beperkt tot het onvermogen of falen van de fabrikanten of leveranciers van de goederen om de goederen aan ons te leveren, kan de overeenkomst door de leverancier op elk moment worden geannuleerd voordat de goederen worden geleverd door opzegging aan de klant. Alle bedragen die door de klant of namens de klant worden betaald onder of in verband met de overeenkomst, worden onmiddellijk aan de klant terugbetaald. De leverancier is niet aansprakelijk voor enig ander verlies of enige schade als gevolg van een dergelijke annulering.

 

16. Toepasselijk recht

Op deze verkoopvoorwaarden en de levering van de goederen is Nederlands recht van toepassing en de Nederlandse rechter is bevoegd voor alle geschillen die uit de overeenkomst voortvloeien.

 

Samarali B.V.

24 maart 2020